top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Lớp Cuộc Đời Chúa Cứu Thế

Lớp Cuộc Đời Chúa Cứu Thế vào mỗi tối thứ Tư hàng tuần sẽ bắt đầu vào ngày 07/15. Các con cái tham dự xin điền đơn ghi danh và gửi về cho Mục sư Hứa Trung Tín. Thông tin chi tiết xin liên hệ Mục sư Hứa Trung Tín tại (916) 267-7639


Don Ghi Danh HV - Cuoc Doi Chua Cuu The
Download • 53KB

113 views1 comment

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page