top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Lễ Ra Trường


Sống ở đất nước nầy chúng ta không thiếu gì cả nhưng điều chúng ta thiếu và cần là niềm tin để hướng dẫn đời sống. Có nhiều niềm tin, có nhiều lý tưởng để sống, nhưng chúng ta phải lựa chọn và quyết định. Niềm tin đó sẽ hướng dẫn chúng ta trong mọi quyết định lớn nhỏ, giúp ta trong việc đối xử với vợ chồng, con cái, những người thân yêu trong gia đình, với bạn bè, với những người trong sở làm, nơi trường học… (MS Nguyễn Thỉ).

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Lễ Ra Trường

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 31)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

18 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page