top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Lễ Độc Lập


Bản Tuyên Ngôn Độc Lập nói đến quyền đeo đuổi hạnh phúc. Nhưng thế nào là hạnh phúc thật? Hạnh phục thật là niềm vui đến từ bên trong, là niềm viên mãn, thỏa lòng nội tâm.Giá trị tâm linh là điều đem đến cho chúng ta hạnh phúc thật. Con người chúng ta có thể có nhà cửa, xe cộ, tiên bạc đầy đủ nhưng đời sống vẫn bất hạnh nếu chúng ta không cò niềm vui bên trong. Và niềm vui bên trong chỉ có khi đời sống có ý nghĩa và chúng ta trở lại với đời sống có ý nghĩa, đó là đời sống được nối kết với nguồn sống là Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta. (Mục sư Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Lễ Độc Lập

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 6)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

19 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page