top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Lễ Đăng Quang


Lễ Đăng Quang vừa qua là Lễ Đăng Quang của vua Charles III. Lâu lắm, thế giới mới chứng kiến một lễ đăng quang rầm rộ như vậy. Đây là một truyền thống đã có trên 1200 năm qua. Người dân nước Anh rất hãnh diện về truyền thống quân vương của mình. Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy trong lễ đăng quang vừa qua, cũng có một số người muốn bãi bỏ chế độ quân chủ đã có hàng ngàn năm nay. Họ mang những khẩu hiệu với hàng chữ: “You are not my king!” (Ông không phải là vua của tôi!) (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Lễ Đăng Quang

Minh Nguyên: Sống Yêu Thương: Trò Chuyện Với Nhau

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page