top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Lá Thư Thứ Nhất Của Sứ Đồ Phierơ - Sự Vinh Hiển Của Sự Cứu Rỗi


Kinh Thánh: I Phierơ 1:10-12

10 Về sự cứu-rỗi đó, các đấng tiên-tri đã tìm-tòi suy-xét, và đã nói tiên-tri về ân-điển định sẵn cho anh em:

11 nghĩa là tìm cho biết thời-kỳ nào và thời-kỳ cách nào mà Thánh-Linh Đấng Christ ở trong lòng mình đã chỉ cho, là khi làm chứng trước về sự đau-đớn của Đấng Christ và về sự vinh-hiển sẽ theo sau.

12 Các đấng ấy đã được tỏ cho rằng chẳng phải vì mình, bèn là vì anh em mà truyền ra những điều đó, là những điều hiện nay đã rao cho anh em, bởi những người nhờ Đức Thánh-Linh từ trên trời sai xuống, mà giảng Tin-lành cho anh em; các thiên-sứ cũng ước-ao xem thấu những sự đó.


Câu Gốc: Êphêsô 3:10

Ấy vậy, hiện nay sự khôn-sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy Hội-thánh mà bày-tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời,


44 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page