top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Lá Thư Thứ Nhất Của Sứ Đồ Phierơ - Hướng Về Tương Lai - Sống Trong Hiện Tại


Kinh Thánh: I Phierơ 1:13

13 Vậy, anh em hãy bền chí như thể thắt lưng, hãy tiết-độ, lấy sự trông-cậy trọn-vẹn đợi-chờ ơn sẽ ban cho mình trong khi Đức Chúa Jêsus-Christ hiện ra.


43 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page