top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Lá Thư Thứ Nhất Của Sứ Đồ Phi-E-Rơ - Sữa Thiêng Liêng


Kinh Thánh: I Phierơ 2:1-3

1 Vậy anh em đã từ-bỏ mọi điều độc-ác, mọi điều gian-giảo, mọi thứ giả-trá, lòng ghen-ghét và sự nói hành,

2 thì hãy ham-thích sữa thiêng-liêng của Đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh-hồn,

3 nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt-ngào.


Câu Gốc: I Phierơ 2:2

thì hãy ham-thích sữa thiêng-liêng của Đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh-hồn,


49 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page