top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Lá Thư Thứ Nhất Của Sứ Đồ Phi-E-Rơ - Sống Mạnh Dạn Giữa Thế Gian


Kinh Thánh: I Phierơ 3:13-17

13 Ví bằng anh em sốt-sắng làm lành, thì có ai làm dữ lại cho anh em?

14 Nếu anh em phải vì sự công-bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí;

15 nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường-thường sẵn-sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông-cậy trong anh em, song phải hiền-hòa và kính-sợ,

16 phải có lương-tâm tốt, hầu cho những kẻ gièm-chê cách ăn-ở lành của anh em trong Đấng Christ biết mình xấu-hổ trong sự mà anh em đã bị nói hành;

17 vì nếu ý-muốn Đức Chúa Trời dường ấy, thì thà làm điều thiện mà chịu khổ, còn hơn làm điều ác mà chịu khổ vậy.

 

Câu Gốc: I Phierơ 3:14-15a

14 Nếu anh em phải vì sự công-bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí;

15 nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình.16 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page