top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Lá Thư Thứ Nhất Của Sứ Đồ Phi-E-Rơ - Lửa Thử Vàng


Kinh Thánh: I Phierơ 1:6-9

6 Anh em vui-mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử-thách trăm bề buộc phải buồn-bã ít lâu;

7 hầu cho sự thử-thách đức-tin anh em quí hơn vàng hay hư-nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi-khen, tôn-trọng, vinh-hiển cho anh em khi Đức Chúa Jêsus-Christ hiện ra.

8 Ngài là Đấng anh em không thấy, mà yêu-mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui-mừng lắm một cách không xiết kể và vinh-hiển:

9 nhận được phần thưởng về đức-tin anh em, là sự cứu-rỗi linh-hồn mình.


Câu Gốc: I Phierơ 1:7

Hầu cho sự thử-thách đức-tin anh em quí hơn vàng hay hư-nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi-khen, tôn-trọng, vinh-hiển cho anh em khi Đức Chúa Jêsus-Christ hiện ra.


28 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page