top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Lá Thư Thứ Nhất Của Sứ Đồ Phi-E-Rơ - Dấu Hiệu Của Đời Sống Mới


Kinh Thánh: I Phierơ 1:22-25

22 Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu-thương anh em cách thật-thà, nên hãy yêu nhau sốt-sắng hết lòng;

23 anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư-nát, nhưng bởi giống chẳng hư-nát, là bởi lời hằng sống và bền-vững của Đức Chúa Trời.

24 Vì, Mọi xác-thịt ví như cỏ, Mọi sự vinh-hiển của nó ví như hoa cỏ. Cỏ khô, hoa rụng,

25 Nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Và lời đó là đạo Tin-lành đã giảng ra cho anh em.


Câu Gốc: I Phierơ 1:22

Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu-thương anh em cách thật-thà, nên hãy yêu nhau sốt-sắng hết lòng;


39 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page