top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Lá Thư Thứ Nhất Của Sứ Đồ Phi-E-Rơ - Đời Sống Mới


Kinh Thánh: I Phierơ 1:14-16

14 Anh em đã nên như con-cái hay vâng lời, thì chớ có làm theo sự dâm-dục, là sự cai-trị trong anh em ngày trước, về lúc anh em còn mê-muội.

15 Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn-ở mình,

16 bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh.


Câu Gốc: I Phierơ 1:15

Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn-ở mình.


41 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page