top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Lá Thư Thứ Nhất Của Sứ Đồ Phi-E-Rơ - Động Cơ Cao Quý


Kinh Thánh: I Phierơ 1:17-21

17 Nếu anh em xưng Đấng không tây-vị ai, xét-đoán từng người theo việc họ làm, bằng Cha, thì hãy lấy lòng kính-sợ mà ăn-ở trong thời-kỳ ở trọ đời nầy,

18 vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư-nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn-ở không ra chi của tổ-tiên truyền lại cho mình,

19 bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít,

20 đã định sẵn trước buổi sáng-thế, và hiện ra trong cuối các thời-kỳ vì cớ anh em,

21 là kẻ nhân Đức Chúa Jêsus tin đến Đức Chúa Trời, tức là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, và ban sự vinh-hiển cho Ngài đến nỗi đức-tin và sự trông-cậy anh em được nương-nhờ Đức Chúa Trời.


Câu Gốc: I Phierơ 1:17-19

17 Nếu anh em xưng Đấng không tây-vị ai, xét-đoán từng người theo việc họ làm, bằng Cha, thì hãy lấy lòng kính-sợ mà ăn-ở trong thời-kỳ ở trọ đời nầy,

18 vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư-nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn-ở không ra chi của tổ-tiên truyền lại cho mình,

19 bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít,


#Sermon #Matthew #SermonOnTheMount

41 views0 comments
bottom of page