top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Lá Thư Thứ Nhất Của Sứ Đồ Phi-E-Rơ - Động Cơ Cao Quý


Kinh Thánh: I Phierơ 1:17-21

17 Nếu anh em xưng Đấng không tây-vị ai, xét-đoán từng người theo việc họ làm, bằng Cha, thì hãy lấy lòng kính-sợ mà ăn-ở trong thời-kỳ ở trọ đời nầy,

18 vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư-nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn-ở không ra chi của tổ-tiên truyền lại cho mình,

19 bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít,

20 đã định sẵn trước buổi sáng-thế, và hiện ra trong cuối các thời-kỳ vì cớ anh em,

21 là kẻ nhân Đức Chúa Jêsus tin đến Đức Chúa Trời, tức là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, và ban sự vinh-hiển cho Ngài đến nỗi đức-tin và sự trông-cậy anh em được nương-nhờ Đức Chúa Trời.


Câu Gốc: I Phierơ 1:17-19

17 Nếu anh em xưng Đấng không tây-vị ai, xét-đoán từng người theo việc họ làm, bằng Cha, thì hãy lấy lòng kính-sợ mà ăn-ở trong thời-kỳ ở trọ đời nầy,

18 vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư-nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn-ở không ra chi của tổ-tiên truyền lại cho mình,

19 bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít,


49 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page