• HTTL Sacramento

Kinh Nghiệm Trong Sự Vâng Phục


Kinh Thánh: Giăng 14:23


23 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu-mến ta, thì vâng-giữ lời ta, Cha ta sẽ thương-yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người.


#Sermon #Matthew #SermonOnTheMount

26 views0 comments

Recent Posts

See All