top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Khi Nào Cần Được Phục Hồi


Kinh Thánh: Thi Thiên 119:153-160

153 Xin hãy xem nỗi khổ-nạn tôi, và giải-cứu tôi;

Vì tôi không quên luật-pháp của Chúa.

154 Xin hãy binh-vực duyên-cớ tôi, và chuộc tôi;

Cũng hãy khiến tôi được sống tùy theo lời Chúa.

155 Sự cứu-rỗi cách xa kẻ ác,

Vì chúng nó không tìm-hỏi các luật-lệ Chúa.

156 Đức Giê-hô-va ơi, sự thương-xót Ngài rất lớn;

Xin hãy khiến tôi được sống tùy theo luật-lệ Ngài.

157 Kẻ bắt-bớ và kẻ hà-hiếp tôi thật nhiều lắm;

Nhưng tôi không xây bỏ chứng-cớ Chúa.

158 Tôi thấy kẻ gian-tà, bèn gớm-ghiếc chúng nó;

Vì chúng nó không giữ lời Chúa.

159 Xin hãy xem tôi yêu-mến giềng-mối Chúa dường bao!

Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy khiến tôi được sống tùy sự nhân-từ Ngài.

160 Sự tổng-cộng lời của Chúa là chân-thật,

Các mạng-lịnh công-bình của Chúa còn đời đời.

 

Câu Gốc: Thi Thiên 119:156

Đức Giê-hô-va ơi, sự thương-xót Ngài rất lớn;

Xin hãy khiến tôi được sống tùy theo luật-lệ Ngài.20 views0 comments

Recent Posts

See All

댓글


bottom of page