top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Khi Chúa Im Lặng


Kinh Thánh: Thi Thiên 119:81-88

81 Linh-hồn tôi hao-mòn vì mong-ước sự cứu-rỗi của Chúa;

Song tôi trông-cậy lời của Chúa.

82 Mắt tôi hao-mòn vì mong-ước lời Chúa;

Tôi nói: Bao giờ Chúa sẽ an-ủi tôi?

83 Vì tôi trở thành như bầu da bị khói đóng đen;

Nhưng tôi không quên các luật-lệ Chúa.

84 Số các ngày kẻ tôi-tớ Chúa được bao nhiêu?

Chừng nào Chúa sẽ đoán-xét những kẻ bắt-bớ tôi?

85 Kẻ kiêu-ngạo đã đào hầm hại tôi,

Là việc chẳng làm theo luật-pháp của Chúa.

86 Các điều-răn Chúa là thành-tín;

Thiên-hạ dùng sự giả-dối bắt-bớ tôi; xin Chúa giúp-đỡ tôi.

87 Thiếu điều chúng nó diệt tôi khỏi mặt đất;

Nhưng tôi không lìa-bỏ các giềng-mối Chúa.

88 Xin hãy làm cho tôi được sống, tùy theo sự nhân-từ Chúa,

Thì tôi sẽ gìn-giữ chứng-cớ của miệng Chúa.


Câu Gốc: Hêbơrơ 5:7-8

7 Khi Đấng Christ còn trong xác-thịt, thì đã kêu lớn tiếng khóc-lóc mà dâng những lời cầu-nguyện nài-xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết, và vì lòng nhân-đức Ngài, nên được nhậm lời.

8 Dầu Ngài là Con, cũng đã học-tập vâng lời bởi những sự khốn-khổ mình đã chịu,23 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page