top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Khủng Hoảng Đức Tin


Kinh Thánh: Hêbơrơ 11:6

6 Vả, không có đức-tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm-kiếm Ngài.


23 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page