top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Khát Vọng của Tuổi Trẻ


Kinh Thánh: Thi Thiên 119:9-16


9 Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường-lối mình được trong-sạch? Phải cẩn-thận theo lời Chúa.

10 Tôi hết lòng tìm-cầu Chúa, Chớ để tôi lạc các điều-răn Chúa.

11 Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa.

12 Hỡi Đức Giê-hô-va, đáng ngợi-khen Ngài; Xin dạy tôi các luật-lệ Ngài.

13 Tôi lấy môi thuật lại các mạng-lịnh miệng Chúa phán ra.

14 Tôi vui-mừng về đường chứng-cớ Chúa, như thể vui-mừng về của-cải hiếm-hiệm.

15 Tôi sẽ suy-gẫm về giềng-mối Chúa, chăm-xem đường-lối của Chúa.

16 Tôi ưa-thích luật-lệ Chúa, sẽ chẳng quên lời của Chúa.


Câu Gốc: Thi Thiên 119:9

9 Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường-lối mình được trong-sạch? Phải cẩn-thận theo lời Chúa.41 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page