top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

KÍNH SỢ LỜI CHÚA


Kinh Thánh: Thi Thiên 119:161-168

161 Những vua-chúa đã bắt-bớ tôi vô-cớ,

Song lòng tôi kính-sợ lời Chúa.

162 Tôi vui-vẻ về lời Chúa,

Khác nào kẻ tìm được mồi lớn.

163 Tôi ghét, tôi ghê sự dối-trá,

Song tôi yêu-mến luật-pháp Chúa.

164 Mỗi ngày tôi ngợi-khen Chúa bảy lần,

Vì cớ mạng-lịnh công-bình của Chúa.

165 Phàm kẻ nào yêu-mến luật-pháp Chúa được bình-yên lớn;

Chẳng có sự gì gây cho họ sa-ngã.

166 Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi có trông-cậy nơi sự cứu-rỗi của Ngài.

Và làm theo các điều-răn Ngài.

167 Linh-hồn tôi đã gìn-giữ chứng-cớ Chúa,

Tôi yêu-mến chứng-cớ ấy nhiều lắm.

168 Tôi có gìn-giữ giềng-mối và chứng-cớ Chúa,

Bởi vì đường-lối tôi đều ở trước mặt Chúa.

 

Câu Gốc: Thi Thiên 119:161

Những vua-chúa đã bắt-bớ tôi vô-cớ, Song lòng tôi kính-sợ lời Chúa.15 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page