top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Kích Thước Của Tình Yêu

Phần 1:


Phần 2:


Kinh Thánh: Ê-phê-sô 3:14-21


14. Ấy là vì cớ đó mà tôi quì gối trước mặt Cha,

15. bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên,

16. tôi cầu-xin Ngài tùy sự giàu-có vinh-hiển Ngài khiến anh em được quyền-phép bởi Thánh-Linh mà nên mạnh-mẽ trong lòng;

17. đến nỗi Đấng Christ nhân đức-tin mà ngự trong lòng anh em;

18. để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu-thương, được hiệp cùng các thánh-đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào,

19. và được biết sự yêu-thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông-biết, hầu cho anh em được đầy-dẫy mọi sự dư-dật của Đức Chúa Trời.

20. Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền-lực cảm-động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô-cùng mọi việc chúng ta cầu-xin hoặc suy-tưởng,

21. nguyền Ngài được vinh-hiển trong Hội-thánh, và trong Đức Chúa Jêsus-Christ, trải các thời-đại, đời đời vô-cùng! A-men.


11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page