top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Hy Vọng trong Tuyệt Vọng


Kinh Thánh: Hêbơrơ 9:27-28


27 Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét, 28 cũng vậy,Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài.(e)21 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page