top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Hy Vọng Phục Sinh


Thứ Sáu Thương Khó đã đưa đến Chúa Nhật Phục Sinh, cái chết đau thương đã đưa đến sự sống lại vinh hiển, hột lúa mì chôn xuống lòng đất đã nẩy sinh mầm sống. Còn Bạn thì sao? Bạn đã chết với Chúa để được sống lại với Ngài chưa? Bạn có tin rằng Chúa Giê-xu là sự sống lại và sự sống để được cùng sống với Chúa và sống một đời có ý nghĩa không? Mời Bạn đến với Chúa và đáp ứng tiếng gọi của Chúa hôm nay:

“Ta là sự sống lại và sự sống… ngươi tin điều đó chăng?” (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Hy Vọng Phục Sinh

Minh Nguyên: Thập Giá và Chúng Ta

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page