top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Hy Vọng Phục Sinh


Bạn đang sống, nhưng sống như thế nào? Sống với những đau buồn triền miên hay sống với niềm vui bất tận? Mùa Phục Sinh năm nay sẽ có một ý nghĩa đặc biệt đối với chúng ta nếu chúng ta chịu trả lời câu hỏi của Chúa. Ngài phán: “Ta là sự sống lại và sự sống... ngươi tin điều đó chăng?” Tin chẳng những là chấp nhận nhưng cũng có nghĩa là ký thác, giao trọn cuộc đời cho Chúa hướng dẫn và dìu dắt. (Mục sư Nguyễn Thỉ)


Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Hy Vọng Phục Sinh

Minh Nguyên: Thập giá và chúng ta

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

22 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page