top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Hiroshima


Thế Chiến Thứ Hai đã chấm dứt 78 năm rồi nhưng nhân loại vẫn chưa có hòa bình thật sự. Tranh chấp vẫn xảy ra mỗi ngày trong lòng người. Tất cả chì vì dục vọng trong lòng đưa đến tham muốn và chiếm đoạt. Chúng ta cần giải quyết vấn đề tận gốc rễ với đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng đã chịu chết để cứu rỗi chúng ta. Đức tin nơi Chúa sẽ cho chúng ta sức mạnh chiến thắng cám dỗ, chiến thắng lòng tham và đưa chúng ta đến hy vọng, bình an. Đây là những điều mắt không thấy được nhưng là những điều trường tồn, vĩnh cửu, không phải là những gì tạm bợ, chóng qua, chúng ta thấy trên trần gian nầy. (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Hiroshima

Minh Nguyên: Hướng Dẫn Con Cháu Trong Đời Sống Đạo Đức

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page