top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Hỏng Thi


Bài thi nhằm mục đích đo lường hiểu biết và luôn luôn có tiêu chuẩn để đo lường. Dưới mức tiêu chuẩn ấn định người thi bị kể là rớt. Đây cũng là cách Thiên Chúa đo lường mức độ đạo đức của chúng ta. Con người chúng ta có thể cho rằng mình đạo đức. So với nhiều người trong xã hội, trong cộng đồng mình đang sống, chúng ta thấy mình khá hơn nhiều người. Nhưng so với tiêu chuẩn của Thiên Chúa thì sao? Lời Chúa dạy: “Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Thiên Chúa” (Rô-ma 3:23). (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Hỏng Thi

Minh Nguyên: Tiêu Chuẩn Cho Một Hôn Nhân Bền Lâu (Bài 10)

Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page