top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Hết Lòng Tìm Chúa


Kinh Thánh: Thi Thiên 119:145-152

145 Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi hết lòng kêu-cầu Ngài; xin hãy đáp lại tôi;

Tôi sẽ gìn-giữ luật-lệ Ngài.

146 Tôi đã kêu-cầu Chúa; xin hãy cứu tôi,

Thì tôi sẽ giữ các chứng-cớ Chúa.

147 Tôi thức trước rạng-đông và kêu-cầu;

Tôi trông-cậy nơi lời Chúa.

148 Canh đêm chưa khuya, mắt tôi mở tỉnh ra,

Đặng suy-gẫm lời Chúa.

149 Hỡi Đức Giê-hô-va, theo sự nhân-từ Ngài, xin hãy nghe tiếng tôi;

Hãy khiến tôi được sống, tùy mạng-lịnh Ngài.

150 Những kẻ đeo-đuổi sự dữ đến gần;

Chúng nó cách xa luật-pháp của Chúa.

151 Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài ở gần;

Các điều-răn Ngài là chân-thật.

152 Cứ theo chứng-cớ Chúa

Tôi đã biết từ lâu rằng Chúa lập các điều-răn ấy đến đời đời.


Câu Gốc: Giê-rê-mi 29:13

Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được khi các ngươi tìm-kiếm ta hết lòng.


15 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page