top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Hạnh Phúc Cả Đời


Kinh Thánh: Thi Thiên 119:1-8

1 Phước cho những người trọn-vẹn trong đường-lối mình,

Đi theo luật-pháp của Đức Giê-hô-va.

2 Phước cho những người gìn-giữ chứng-cớ Ngài,

Và hết lòng tìm-cầu Ngài.

3 Họ không làm trái phép công-bình,

Nhưng đi trong các lối Ngài.

4 Chúa đã truyền cho chúng tôi các giềng-mối Chúa,

Hầu cho chúng tôi cẩn-thận giữ lấy.

5 Ồ! chớ chi đường-lối tôi được vững-chắc,

Để tôi giữ các luật-lệ Chúa!

6 Khi tôi chăm-chỉ về các điều-răn Chúa,

Thì chẳng bị hổ-thẹn.

7 Khi tôi học các đoán-ngữ công-bình của Chúa,

Thì tôi sẽ lấy lòng ngay-thẳng mà ngợi-khen Chúa.

8 Tôi sẽ giữ các luật-lệ Chúa;

Xin chớ bỏ tôi trọn.


Câu gốc: Thi Thiên 119:2

2 Phước cho những người gìn-giữ chứng-cớ Ngài, và hết lòng tìm-cầu Ngài.49 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page