top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Hãy Cảm Tạ Chúa, Vì Ngài Là Thiện


Kinh Thánh: Thi Thiên 136:1-3

1Hãy cảm-tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; sự nhân-từ Ngài còn đến đời đời.

2Hãy cảm-tạ Đức Chúa Trời của các thần, vì sự nhân-từ Ngài còn đến đời đời.

3Hãy cảm-tạ Chúa của muôn chúa; vì sự nhân-từ Ngài còn đến đời đời;


Câu Gốc: II Côrinhtô 9:15

Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban-cho của Ngài không xiết kể!


15 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page