top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Hãy Cùng Tôi Thờ Phượng Đức Chúa Trời


Kinh Thánh: Thi-Thiên 34:1-22


1 Tôi sẽ chúc-tụng Đức Giê-hô-va luôn, Sự khen-ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi. 2 Linh-hồn tôi sẽ khoe mình về Đức Giê-hô-va, Những người hiền-từ sẽ nghe, và vui-mừng. 3 Hãy cùng tôi tôn-trọng Đức Giê-hô-va, Chúng ta hãy cùng nhau tôn-cao danh của Ngài. 4 Tôi đã tìm-cầu Đức Giê-hô-va, Ngài đáp lại tôi, Giải-cứu tôi khỏi các điều sợ-hãi. 5 Chúng ngửa-trông Chúa thì được chói sáng, Mặt họ chẳng hề bị hổ-thẹn. 6 Kẻ khốn-cùng nầy có kêu-cầu, Đức Giê-hô-va bèn nhậm lời người, Giải-cứu người khỏi các điều gian-truân. 7 Thiên-sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung-quanh những kẻ kính-sợ Ngài, Và giải-cứu họ. 8 Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt-lành dường bao! Phước cho người nào nương-náu mình nơi Ngài! 9 Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy kính-sợ Ngài; Vì kẻ nào kính-sợ Ngài chẳng thiếu-thốn gì hết. 10 Sư-tử tơ bị thiếu-kém, và đói; Nhưng người nào tìm-cầu Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu của tốt gì. 11 Hỡi các con, hãy đến nghe ta; Ta sẽ dạy các con sự kính-sợ Đức Giê-hô-va. 12 Ai là người ưa-thích sự sống, Và mến ngày lâu dài để hưởng phước-lành? 13 Khá giữ lưỡi mình khỏi lời ác, Và môi mình khỏi nói sự dối-gạt. 14 Hãy tránh sự ác, và làm điều lành, Hãy tìm-kiếm sự hòa-bình, và đeo-đuổi sự ấy. 15 Mắt Đức Giê-hô-va đoái-xem người công-bình, Lỗ tai Ngài nghe tiếng kêu-cầu của họ. 16 Mặt Đức Giê-hô-va làm nghịch cùng kẻ làm ác, Đặng diệt kỷ-niệm chúng nó khỏi đất. 17 Người công-bình kêu-cầu, Đức Giê-hô-va bèn nghe, Và giải-cứu người khỏi các sự gian-truân. 18 Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau-thương, Và cứu kẻ nào có tâm-hồn thống-hối. 19 Người công-bình bị nhiều tai-họa, Nhưng Đức Giê-hô-va cứu người khỏi hết. 20 Ngài giữ hết thảy xương-cốt người, Chẳng một cái nào bị gãy. 21 Sự dữ sẽ giết kẻ ác; Những kẻ ghét người công-bình sẽ bị định tội. 22Đức Giê-hô-va chuộc linh-hồn của kẻ tôi-tớ Ngài; Phàm ai nương-náu mình nơi Ngài ắt không bị định tội.


34 views0 comments

Recent Posts

See All

Yorumlar


bottom of page