top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Hành Trình Đời Sống


Nếu cuộc đời là một chuyến đi, thì đây chính là chuyến đi mà chúng ta chưa đi bao giờ vì không biết có gì trước mặt hay có gì sẽ xảy ra cho chúng ta. Ðường đời là con đường ta chưa đi bao giờ nhưng ta phải có một điểm tới. Tôi có nói đến điều nầy trong câu chuyện Phúc Âm lần trước, đó là chọn một mục đích sống ở đời là điều rất quan trọng vì nó sẽ quyết định mọi suy nghĩ và sinh hoạt của đời sống. Bạn đã có mục đích cho đời sống của mình chưa? Bạn sống trên đời nầy để làm gì? Ðây là câu hỏi quan trọng nhất trong đời. (MS Nguyễn Thỉ).

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Hành Trình Đời Sống

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 2)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page