top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Giao ThừaKinh Thánh: Thi Thiên 30:1-5


1. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi tôn-trọng Ngài, vì Ngài nâng tôi-lên, Không cho phép kẻ thù-nghịch vui-mừng vì cớ tôi.

2. Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ôi! Tôi kêu-cầu cùng Chúa, và Chúa chữa lành tôi.

3. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã đem linh-hồn tôi khỏi Âm-phủ, Gìn-giữ mạng-sống tôi, hầu tôi không xuống cái huyệt.

4. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy hát ngợi-khen Ngài, Cảm-tạ sự kỷ-niệm thánh của Ngài.

5. Vì sự giận Ngài chỉ trong một lúc, Còn ơn của Ngài có trọn một đời; Sự khóc-lóc đến trọ ban đêm, Nhưng buổi sáng bèn có sự vui-mừng.


25 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page