top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Giao Mùa


Chúng ta đang sống trong những ngày đầu năm dương lịch nhưng lại là trong tháng cuối của năm âm lịch. Ðây thật là những ngày giao mùa, giữa cũ và mới, giữa quá khứ và tương lai, giữa những gì đã qua và những gì sắp đến. Bạn đang có cái nhìn như thế nào vào tương lai? Bạn vẫn còn đang tiếc thương quá khứ hay đang có một quyết tâm tích cực cho những ngày trước mắt? Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Giao Mùa

Minh Nguyên: Ý Nghĩa Đời Sống.

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

3 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page