top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Giữ mình cho sạch


Kinh Thánh: Thi Thiên 119:9-16

9. Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường-lối mình được trong-sạch?

Phải cẩn-thận theo lời Chúa.

10. Tôi hết lòng tìm-cầu Chúa,

Chớ để tôi lạc các điều-răn Chúa.

11. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi,

Để tôi không phạm tội cùng Chúa.

12. Hỡi Đức Giê-hô-va, đáng ngợi-khen Ngài;

Xin dạy tôi các luật-lệ Ngài.

13. Tôi lấy môi thuật lại

Các mạng-lịnh miệng Chúa phán ra.

14. Tôi vui-mừng về đường chứng-cớ Chúa,

Như thể vui-mừng về của-cải hiếm-hiệm.

15. Tôi sẽ suy-gẫm về giềng-mối Chúa,

Chăm-xem đường-lối của Chúa.

16. Tôi ưa-thích luật-lệ Chúa,

Sẽ chẳng quên lời của Chúa.


Câu Gốc: Thi Thiên 119:9

Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường-lối mình được trong-sạch?

Phải cẩn-thận theo lời Chúa.45 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page