top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Giấc Mơ Thành Hiện Thực


Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 50:15-21

15 Các anh Giô-sép thấy cha mình chết rồi, thì nói với nhau rằng: Có lẽ Giô-sép sẽ ganh-ghét chúng ta, và trả thù việc ác chúng ta đã làm cho người chăng.

16 Các anh bèn sai người đến nói cùng Giô-sép rằng: Trước khi qua đời, cha em có trối rằng: 17 Hãy nói lại cho Giô-sép như vầy: Ôi! xin hãy tha điều ác, tội phạm của các anh con đi, vì chúng nó đã lỗi cùng con đó; nhưng bây giờ cha xin con hãy tha tội kẻ tôi-tớ của Đức Chúa Trời cha. Nghe qua mấy lời nầy, Giô-sép bèn khóc.

18 Chánh các anh người đến sấp mình xuống dưới chân mà nói rằng: Các anh đây thật là kẻ tôi-tớ của em đó.

19 Giô-sép đáp rằng: Các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao?

20 Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ-gìn sự sống của dân-sự đông-đảo.

21 Vậy, đừng sợ, tôi sẽ cấp-dưỡng các anh và con-cái các anh. Đoạn, Giô-sép an-ủi các anh, và lấy lời êm-dịu mà nói cùng họ.


Câu Gốc: Sáng Thế Ký 50:20

20 Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ-gìn sự sống của dân-sự đông-đảo.


8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page