top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Giáng Sinh Và TôiKinh Thánh: Tít 2:11-13


11. Vả, ân-điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người, đã được bày-tỏ ra rồi.

12. Ân ấy dạy chúng ta chừa-bỏ sự không tin-kính và tình-dục thế-gian, phải sống ở đời nầy theo tiết-độ, công-bình, nhân-đức,

13. đương chờ-đợi sự trông-cậy hạnh-phước của chúng ta, và sự hiện ra của sự vinh-hiển Đức Chúa Trời lớn và Cứu-Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus-Christ,


8 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page