top of page

Giá Phải Trả


Kinh Thánh: Mác 8:34-38

34 Đoạn, Ngài kêu dân-chúng và môn-đồ, mà phán rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập-tự-giá mình mà theo ta. 35 Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta và đạo Tin-lành mà mất sự sống, thì sẽ cứu. 36 Người nào nếu được cả thiên-hạ mà mất linh-hồn mình, thì có ích gì? 37 Hay là có người nào lấy chi mà đổi linh-hồn mình ư? 38 Vì giữa dòng-dõi gian-dâm tội-lỗi nầy, hễ ai hổ-thẹn về ta và đạo ta, thì Con người sẽ hổ-thẹn về kẻ ấy, khi ngự trong sự vinh-hiển của Cha Ngài mà đến với các thiên-sứ thánh.


Câu Gốc: Mác 8:34

34 Đoạn, Ngài kêu dân-chúng và môn-đồ, mà phán rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập-tự-giá mình mà theo ta.36 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page