top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Enjoying God


Kinh Thánh: Thi Thiên 16:11

11 Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống;

Trước mặt Chúa có trọn sự khoái-lạc,

Tại bên hữu Chúa có điều vui-sướng vô-cùng.


6 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page