top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

EM-MA-NU-ÊN (Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta)


Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 1:21-23


21 Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.(d) 22 Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: 23 Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.


21 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page