top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Danh Đức Chúa Jesus Christ


Kinh Thánh: Giăng 16:23-24

23 Trong ngày đó, các ngươi không còn hỏi ta về điều chi nữa. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu-xin nơi Cha, thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi.

24 Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu-xin điều chi hết. Hãy cầu-xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui-mừng các ngươi được trọn-vẹn.


Câu Gốc: Thi Thiên 20:7

Kẻ nầy nhờ-cậy xe-cộ, kẻ khác nhờ-cậy ngựa,

Nhưng chúng tôi nhờ-cậy danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng tôi.12 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page