top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Dấu Hiệu Của Sự Tăng TrưởngKinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22


22. Đoạn, Môi-se đem dân Y-sơ-ra-ên đi khỏi Biển-đỏ, đến nơi đồng vắng Su-rơ; trọn ba ngày đi trong đồng vắng, kiếm chẳng được nước đâu cả.


17 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page