top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Dù Không Biết Ngày Mai Sẽ Thế Nào…


Quý vị có muốn sống an lành trong năm 2024 vô định và bấp bênh nầy không? Chỉ cần đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu, Chúa hứa Ngài sẽ cùng bước với chúng ta trên mọi nẻo đường. Chúa Giê-xu chẳng những là Đấng Tạo Hóa đã tạo dựng chúng ta. Ngài cũng là Đấng cứu rỗi chúng ta khi Ngài giáng trần chịu chết để chuộc tội chúng ta. Niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ cứu chúng ta cả hồn lẫn xác trong trần gian nầy và trong suốt cõi vĩnh hằng. (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Dù Không Biết Ngày Mai Sẽ Thế Nào…

Minh Nguyên: Đón Mừng Năm Mới Trong Bình An

Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page