top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Dâng Nghi Ngờ Cho Chúa

Updated: Oct 16, 2020


Kinh Thánh: Thi Thiên 73:17-28

17 Cho đến khi tôi vào nơi thánh của Đức Chúa Trời,

Suy lượng về sự cuối cùng của chúng nó.

18 Chúa thật đặt chúng nó tại nơi trơn trợt,

Khiến cho chúng nó hư nát.

19 Ủa kìa,chúng nó bị hủy diệt trong một lát!

Chúng nó vì kinh khiếp mà phải tiêu hao hết trọi.

20 Hỡi Chúa,người ta khinh dể chiêm bao khi tỉnh thức thể nào,

Chúa khi tỉnh thức cũng sẽ khinh dể hình dạng chúng nó thể ấy.

21 Khi lòng tôi chua xót,

Và dạ tôi xôn xao,

22 Thì bấy giờ tôi ở ngu muội, chẳng hiểu biết gì;

Trước mặt Chúa tôi ở khác nào một thú vật vậy.

23 Song tôi cứ ở cùng Chúa luôn luôn:

Chúa đã nắm lấy tay hữu tôi.

24 Chúa sẽ dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt tôi,

Rồi sau tiếp rước tôi trong sự vinh hiển.

25 Ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa?

Còn dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa.

26 Thịt và lòng tôi bị tiêu hao;

Nhưng Đức Chúa Trời là sức lực của lòng tôi, và là phần tôi đến đời đời.

27 Vì kìa,những kẻ xa Chúa sẽ hư mất;

Chúa sẽ hủy diệt hết thảy kẻ nào thông dâm, xây bỏ Chúa.

28 Nhưng lấy làm tốt thay cho tôi đến gần Đức Chúa Trời:

Tôi nhờ Chúa Giê-hô-va làm nơi nương náu mình,

Đặng thuật lại hết thảy các công việc Ngài.40 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page