top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Dâng Hiến

Updated: Apr 1, 2022

Các con cái Chúa dự phần trong sự dâng hiến xin gửi check về:


Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Sacto

P.O. Box 580571

Elk Grove, CA 95758

145 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page