• HTTL Sacramento

Dâng Hiến

Các con cái Chúa dự phần trong sự dâng hiến xin gửi check về:


Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Sacto

P.O. Box 580571

Elkgrove, CA 95758

42 views
 

©2020 by Hội Thánh Tin Lành Sacramento. Vietnamese Christian Church