top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

CyberCrimes


Kinh Thánh dạy: “Lòng người ta là dối trá hơn muôn vật, và rất là xấu xa. Ai có thể biết được?” (Tiên tri Giê-rê-mi 17:9)

Mọi tội lỗi đều phát xuất từ lòng người. Chúa Giê-xu dạy: “Từ trong lòng nẩy sinh những ý tưởng xấu, giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cướp, làm chứng dối, và vu khống.” (Phúc Âm Ma-thi-ơ 15:19)

Như vậy,mọi tội lỗi, mọi hành vi tội ác đều phát xuất từ lòng người. Vì vậy, để có thể ngăn chận tội ác, chúng ta phải ngăn chận từ nơi phát xuất, đó là tấm lòng của chúng ta. Nhưng làm sao ngăn chận tội lỗi từ trong lòng? (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: CyberCrimes

Minh Nguyên: Nền Đạo Đức Của Xã Hội Mỹ Ngày Nay

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page