top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

CyberCrimes


Mọi tội lỗi, mọi hành vi tội ác đều phát xuất từ lòng người. Vì vậy, để có thể ngăn chận tội ác, chúng ta phải ngăn chận từ nơi phát xuất, đó là tấm lòng của chúng ta. Nhưng làm sao ngăn chận tội lỗi từ trong lòng? Lòng người cần phải được thay đổi, được thanh tẩy, từ đó mới có thể phát sinh ra điều tốt và tội lỗi sẽ không còn. Nhưng làm thế nào để lòng chúng ta được thanh tẩy? (MS Nguyễn Thỉ).

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: CyberCrimes

Minh Nguyên: Tại Sao Hôn Nhân Gặp Nan Đề? (Bài 2)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page