top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Cuộc Chiến Dai Dẳng


Đời sống con người chúng ta là một cuộc chiến không ngừng, giữa thiện và ác, giữa tốt và xấu, giữa thánh thiện và tội lỗi. Kinh Thánh gọi đó là cuộc chiến tâm linh và kẻ thù của chúng ta không ai khác hơn là ma quỷ. Kinh Thánh dạy:

“Chúng ta chiến đấu, không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối nầy và các thần dữ ở các nơi trên trời (Thư Ê-phê-sô 6:12).”

Quý vị và tôi đang lâm chiến và cuộc chiến nầy sẽ còn dai dẳng nhiều ngày. Chúng ta cần binh giáp của Chúa để chiến đấu và chiến thắng. Binh giáp đó là chân lý, là công chính, là bình an đến từ đức tin nơi Thiên Chúa. (Mục sư Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Cuộc Chiến Dai Dẳng

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 12).

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

24 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page