top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Chuyện Tương Lai


Chúng ta đã bắt đầu một năm mới, Bạn định làm gì trong năm nay tôi không rõ, nhưng tôi xin phép được đề nghị với Bạn hai điều:

v Ðừng quên Thiên Chúa là Ðấng đã ban cho Bạn sự sống, hơi thở và tất cả những gì Bạn đang có. Ngài là Ðấng nắm giữ tương lai Bạn. Bạn đã đặt lòng tin nơi Ngài chưa?

v Ðừng quên đời sống mong manh, chóng qua, chỉ những giá trị tâm linh mới còn lại mãi mãi. Giá trị tâm linh đó được tìm thấy trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Thiên Chúa trong thân xác con người, đã giáng trần chịu chết vì tội của Bạn và tôi. Ðặt lòng tin nơi Chúa, trao phó đời sống mình cho Chúa chúng ta sẽ kinh nghiệm tất cả những ân phúc tâm linh Ngài dành cho chúng ta. Chúng ta sẽ thấy được ý nghĩa của đời sống và kinh nghiệm một đời sống có ý nghĩa. (MS Nguyễn Thỉ).

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Chuyện Tương Lai

Minh Nguyên: Đầu Tư Điều Gì Trong Năm Mới

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page