top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Cha Mẹ Và Con CáiKinh Thánh: Ê-phê-sô 6:1-4


1. Hỡi kẻ làm con-cái, hãy vâng-phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm.

2. Hãy tôn-kính cha mẹ ngươi (ấy là điều-răn thứ nhứt, có một lời hứa nối theo),

3. hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất.

4. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con-cái mình giận-dữ, hãy dùng sự sửa-phạt khuyên-bảo của Chúa mà nuôi-nấng chúng nó.


10 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page