top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Chữ Hiếu Làm Đầu


Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô ký 20:12

Hãy hiếu-kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.

 

Câu Gốc: Ê-phê-sô 6:1

Hỡi kẻ làm con-cái, hãy vâng-phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm.6 views0 comments

Comments


bottom of page