top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Chữ hiếu


Đạo của Chúa có mười giới răn và giới răn đầu tiên trong mối quan hệ giữa người với người là: “Hãy hiếu kính cha mẹ!” Điều nầy cho thấy Chữ Hiếu đứng đầu trong giáo huấn của Đạo Chúa chứ không phải tin theo Chúa là “bỏ ông bỏ bà” như một số người lầm tưởng. Đạo của Chúa đặt Chữ Hiếu ở hàng đầu nhưng thế nào là hiếu? Hiếu kính cha mẹ nghĩa là gì? Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Chữ hiếu.

Minh Nguyên: Dạy Con (Bài 36).

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

19 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page