top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Chọn Lựa Quan Trọng Trong Đời


Kinh Thánh: Giô-suê 24:15

Nếu chẳng thích cho các ngươi phục-sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục-sự, hoặc các thần mà tổ-phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân A-mô-rít trong xứ mà các ngươi ở; nhưng ta và nhà ta sẽ phục-sự Đức Giê-hô-va.21 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page